Friday, 30/09/2022 - 00:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Dương Thành

Danh sách hs tốt nghiệp lớp 9. năm học 2015-2016.

UBND HUYÖN PHó B×NH
Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
sæ gèc cÊp b»ng trung häc c¬ së
QuyÕt ®Þnh c«ng nhËn tèt nghiÖp sè 172 ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 2016 N¨m tèt nghiÖp: 2016
Học sinh trường: THCS Dương Thành H×nh thøc ®µo t¹o: ChÝnh quy
Stt Hä tªn ng­êi häc Giíi tÝnh Ngµy th¸ng n¨m sinh D©n téc Khãa TN N¨m TN XÕp lo¹i TN H×nh thøc ®µo t¹o Phßng GD&§T Sè hiÖu cña b»ng Vµo sæ cÊp b»ng sè Ng­êi nhËn b»ng ký nhËn, ghi râ hä tªn Ghi chú
1 trÇn thÞ ngäc ¸NH 25/4/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236755 2016.60172 2c
2 d­¬ng t. nguyÖt ¸NH 26/11/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Giái ChÝnh quy Phó B×nh A6236754 2016.60173 2c
3 nguyÔn v¨n BI£N Nam 20/3/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236753 2016.60174 2c
4 ®µo thanh §¡NG Nam 20/5/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236752 2016.60175 2c
5 vò v¨n D¦¥NG Nam 24/7/2000 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236751 2016.60176 2c
6 d­¬ng thÕ §¹T Nam 10/8/2000 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236750 2016.60177 2c
7 t¹ minh H¹NH Nam 15/12/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236749 2016.60178 2c
8 lª thÞ HIÒN 21/8/2001 S¸n D×u 21/5/2016 2016 Giái ChÝnh quy Phó B×nh A6236748 2016.60179 2c
9 nguyÔn v¨n HIÕU Nam 16/7/2000 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236747 2016.60180 2c
10 hoµng quang HUY Nam 14/02/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Giái ChÝnh quy Phó B×nh A6236746 2016.60181 2c
11 nguyÔn viÕt HUY Nam 01/6/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236745 2016.60182 2c
12 nguyÔn t. thanh Lam 22/5/2000 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236744 2016.60183 2c
13 vò v¨n LINH Nam 30/4/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236743 2016.60184 2c
14 nguyÔn yÕn LINH 13/01/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Giái ChÝnh quy Phó B×nh A6236742 2016.60185 2c
15 ®µo v¨n LUYÖN Nam 18/02/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236741 2016.60186 2c
16 d­¬ng thÞ NGäC 12/9/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Giái ChÝnh quy Phó B×nh A6236740 2016.60187 2c
17 nguyÔn huy NHÊT Nam 18/7/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236739 2016.60188 2c
18 d­¬ng hång NHUNG 23/9/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236738 2016.60189 2c
19 d­¬ng thÞ NHUNG 20/8/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236737 2016.60190 2c
20 hoµng tuÊn NINH Nam 26/12/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236736 2016.60191 2c
21 ph¹m v¨n QUYÕT Nam 20/6/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236735 2016.60192 2c
22 hoµng thÞ QUúNH 10/6/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Giái ChÝnh quy Phó B×nh A6236734 2016.60193 2c
23 nguyÔn chÝ THANH Nam 11/10/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236733 2016.60194 2c
24 nguyÔn t d­¬ng THµNH 17/7/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Giái ChÝnh quy Phó B×nh A6236732 2016.60195 2c
25 tr­¬ng xu©n THµNH Nam 25/3/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236731 2016.60196 2c
26 nguyÔn thÞ BÝCH TH¶O 03/4/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Giái ChÝnh quy Phó B×nh A6236730 2016.60197 2c
27 vò v¨n TH¾NG Nam 08/8/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236729 2016.60198 2c
28 ®µo thÞ THU 27/10/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Giái ChÝnh quy Phó B×nh A6236728 2016.60199 2c
29 ®µo vi TH¦¥NG 30/3/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Giái ChÝnh quy Phó B×nh A6236727 2016.60200 2c
30 nguyÔn minh TIÕN Nam 15/4/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Giái ChÝnh quy Phó B×nh A6236726 2016.60201 2c
31 tr­¬ng hång TRANG 01/6/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236725 2016.60202 2c
32 d­¬ng v¨n TUÊN Nam 30/5/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236724 2016.60203 2c
33 D¦¥NG THÞ MINH ANH 13/6/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Giái ChÝnh quy Phó B×nh A6236723 2016.60204 2c
34 NGUYÔN S¥N ANH Nam 22/3/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236722 2016.60205 2c
35 §µo thÞ D¦¥NG 20/9/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236721 2016.60206 2c
36 bïi v¨n §¹T Nam 02/02/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236720 2016.60207 2c
37 nguyÔn ®øc H¶I Nam 24/6/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Giái ChÝnh quy Phó B×nh A6236719 2016.60208 2c
38 ®ç viÖt HOµI Nam 14/11/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236718 2016.60209 2c
39 d­¬ng viÖt HOµNG Nam 20/8/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236717 2016.60210 2c
40 vò v¨n HUYÕN Nam 16/01/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236716 2016.60211 2c
41 nguyÔn thÞ H¦¥NG 13/10/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Giái ChÝnh quy Phó B×nh A6236715 2016.60212 2c
42 d­¬ng thÞ H­êng 01/12/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Giái ChÝnh quy Phó B×nh A6236714 2016.60213 2c
43 trÇn ®øc l©m Nam 03/10/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236713 2016.60214 2c
44 nguyÔn thïy linh 12/11/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236712 2016.60215 2c
45 vò thµnh lîi Nam 02/11/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236711 2016.60216 2c
46 hoµng thÞ l­¬ng 13/11/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Giái ChÝnh quy Phó B×nh A6236710 2016.60217 2c
47 hoµng thÞ ng©n 05/9/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236709 2016.60218 2c
48 ®µo thÞ ngäc 24/9/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236708 2016.60219 2c
49 phïng v¨n nguyÔn Nam 17/8/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236707 2016.60220 2c
50 nguyÔn t. ¸nh nguyÖt 08/12/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236706 2016.60221 2c
51 d­¬ng thÞ nhi 20/9/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236705 2016.60222 2c
52 d­¬ng ®×nh quang Nam 05/11/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236704 2016.60223 2c
53 th©n minh quang Nam 28/7/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236703 2016.60224 2c
54 d­¬ng thÞ quyªn 02/10/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236702 2016.60225 2c
55 th©n ngäc quyÕn Nam 09/8/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236701 2016.60226 2c
56 ph¹m xu©n thµnh Nam 08/7/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236700 2016.60227 2c
57 nguyÔn t. ph­¬ng th¶o 15/01/2002 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236699 2016.60228 2c
58 d­¬ng thÞ thanh th¶o 31/5/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236698 2016.60229 2c
59 l¹i v¨n thuÇn Nam 21/02/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236697 2016.60230 2c
60 trÇn thÞ thñy 15/02/2000 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236696 2016.60231 2c
61 nguyÔn thÞ minh th­ 16/12/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Giái ChÝnh quy Phó B×nh A6236695 2016.60232 2c
62 phan v¨n th­ëng Nam 24/01/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236694 2016.60233 2c
63 d­¬ng v¨n toµn Nam 30/9/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236693 2016.60234 2c
64 nguyÔn anh tuÊn Nam 14/12/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236692 2016.60235 2c
65 d­¬ng minh tuÊn Nam 21/3/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236691 2016.60236 2c
66 nguyÔn v¨n t©n Nam 23/11/2000 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236690 2016.60237 2c
67 Vò THÞ tiÕn 25/6/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236689 2016.60238 2c
68 D¦¥NG TUÊN anh Nam 26/7/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236688 2016.60239 2c
69 D¦¥NG V¡N ba Nam 05/01/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236687 2016.60240 2c
70 D¦¥NG CHÝ b¶o Nam 13/7/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236686 2016.60241 2c
71 NGUYÔN V¡N ®oµn Nam 23/01/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236685 2016.60242 2c
72 D¦¥NG MINH ®øc Nam 20/11/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236684 2016.60243 2c
73 nguyÔn v¨n hoan Nam 08/9/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236683 2016.60244 2c
74 d­¬ng huy hoµng Nam 14/6/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Giái ChÝnh quy Phó B×nh A6236682 2016.60245 2c
75 nguyÔn huy hoµng Nam 25/12/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236681 2016.60246 2c
76 d­¬ng thÞ thu h­¬ng 11/10/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236680 2016.60247 2c
77 bïi v¨n kh¸nh Nam 13/9/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236679 2016.60248 2c
78 d­¬ng minh khiªm Nam 15/3/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236678 2016.60249 2c
79 d­¬ng thÞ lan 08/11/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236677 2016.60250 2c
80 d­¬ng kh¸nh linh 02/9/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236676 2016.60251 2c
81 ®µo thÞ lan 28/9/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236675 2016.60252 2c
82 d­¬ng thÞ linh 21/02/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236674 2016.60253 2c
83 ph¹m thÞ luyÕn 18/6/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236673 2016.60254 2c
84 d­¬ng thÞ ngÇn 15/01/2000 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236672 2016.60255 2c
85 nguyÔn v¨n nghÜa Nam 06/3/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236671 2016.60256 2c
86 d­¬ng thÞ hång nhung 14/5/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236670 2016.60257 2c
87 kiÒu hoµng qu©n Nam 06/10/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236669 2016.60258 2c
88 nguyÔn thÞ nh­ quúnh 10/3/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236668 2016.60259 2c
89 hoµng v¨n s¬n Nam 03/11/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236667 2016.60260 2c
90 d­¬ng thÕ tµi Nam 16/7/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236666 2016.60261 2c
91 d­¬ng thÞ thanh 18/7/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236665 2016.60262 2c
92 d­¬ng v¨n th¾ng Nam 15/10/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236664 2016.60263 2c
93 nguyÔn thÞ thinh 19/12/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236663 2016.60264 2c
94 nguyÔn hoµi thu 22/8/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236662 2016.60265 2c
95 ®µo thÞ thóy 10/10/2000 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236661 2016.60266 2c
96 vò ®øc tiÕn Nam 13/8/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236660 2016.60267 2c
97 nguyÔn chÝ trÞnh Nam 25/02/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236659 2016.60268 2c
98 nguyÔn anh tó Nam 31/8/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236658 2016.60269 2c
99 d­¬ng ®×nh tø Nam 06/9/2001 Kinh 21/5/2016 2016 TB ChÝnh quy Phó B×nh A6236657 2016.60270 2c
100 nguyÔn thanh tïng Nam 01/10/2001 Kinh 21/5/2016 2016 Kh¸ ChÝnh quy Phó B×nh A6236656 2016.60271 2c
Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 09 : 1.647
Năm 2022 : 194.555