Friday, 30/09/2022 - 01:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Dương Thành

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn HS tham gia cuộc thi “Giao thông thông minh”

Căn cứ Công văn số: 65/BATGT, ngày 08/5/2013 của Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục phổ biến, tuyên truyền Hội thi Giao thông thông minh trên Internet. Để cuộc thi có ý nghĩa, bổ ích, thu hút học sinh tham gia nhiều hơn và đạt hiệu quả cao, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện tốt một số nội dung sau:

UBND HUYỆN PHÚ BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 344/PGD&ĐT-THCS

V/v tiếp tục tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn HS tham gia cuộc thi “Giao thông thông minh”

trên Internet

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Bình, ngày 26 tháng 5 năm 2013

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS trong huyện

 

Thực hiện công văn số 5623/BGDĐT-CTHSSV, ngày 28/8/2012 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2012 – 2013;

Thực hiện Công văn số: 509/SGDĐT-PC&CTHSSV ngày 24/5/2013 của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi “Giao thông thông minh” trên internet;

Phòng GD&ĐT huyện Phú Bình đã có văn bản chỉ đạo cuộc thi “Giao thông thông minh” trên Internet cho đối tượng học sinh tiểu học, học sinh THCS trên toàn huyện tại Công văn số 521/PGD&ĐT ngày 29/10/2012.

Căn cứ Công văn số: 65/BATGT, ngày 08/5/2013 của Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục phổ biến, tuyên truyền Hội thi Giao thông thông minh trên Internet. Để cuộc thi có ý nghĩa, bổ ích, thu hút học sinh tham gia nhiều hơn và đạt hiệu quả cao, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các trường Tiểu học, THCS đã có học sinh tham gia dự thi tiến hành đánh giá kết quả thực hiện trong thời gian qua và tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi tại đơn vị mình và báo cáo về Phòng GD&ĐT qua bộ phận chuyên môn THCS theo các nội dung (Tình hình công tác triển khai tại đơn vị; Số lượng học sinh tham gia (thống kê chính xác trên hệ thống qua mục THỐNG KÊ); Kết quả đạt được và kinh nghiệm cần chia sẻ; những đề xuất, kiến nghị), báo cáo gửi trước ngày 04/6/2013.

2. Các trường Tiểu học và THCS trên toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thể lệ cuộc thi “Giao thông thông minh” trên Internet theo Quyết định số 243/KH-UBATGTQG ngày 04/9/2012 của Ủy ban ATGT Quốc gia đến tất cả học sinh cấp Tiểu học, THCS được biết để tham gia trên trang website http://giaothong.go.vn  hoặc http://gttm.go.vn.

Phòng GD&ĐT huyện Phú Bình yêu cầu hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS trên toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động học sinh tham gia cuộc thi “Giao thông thông minh” trên Internet, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho học sinh, góp phần kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông.

Nhận được công văn này yêu cầu các trường triển khai và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Chuyên viên TH, THCS;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký) 

 

Ngô Tiến Sinh

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 09 : 1.647
Năm 2022 : 194.555